Sofiya Yedlitska

Sofiya Yedlitska
Ethnicity: Caucasian
Gender: Female
Union: Non-Union
Height: 5' 7" (170 cm)
Weight: 125 lbs (57 kg)