Volodymyr Golikov

Volodymyr Golikov
Ethnicity: Caucasian
Gender: Male
Union: Non-Union
Height: 4' 8" (142 cm)
Weight:
Sizes: Shoe: 4.0
Tuxedo: No
Skills: Piano, Soccer